การทำงานกับ AI ต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง?

AI
Transformation

work-ai.jpg

AI เป็นเครื่องมือที่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมาในหลายอุตสาหกรรมและกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในหลายๆด้าน และนี่คือทักษะที่เราต้องเตรียมสร้างหากอยากสามารถทั้งใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่กับ AI และสามารถแข่งกับ AI ในการทำงานหลายๆ ด้านในอนาคต

ทักษะความสามารถในการร่วมมือของมนุษย์ (Human's Cooperative Skills)
ในการทำงานร่วมกับ AI เราต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจถึงข้อจำกัดของ AI จะได้นำข้อมูลที่ได้มาไปใช้อย่างเหมาะสม แทรกแซงถูก และเอาองค์ประกอบของบริบทของการการวิเคราะห์และนำประเด็นด้านจริยธรรมมาช่วยประกอบการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม โดยทักษะที่มนุษย์สามารถสร้างเพื่อร่วมทำงานกับ AI มีดังนี้

- Data-centric skills คือ ทักษะในการเข้าใจ ข้อมูล และคำตอบต่างๆที่ได้จาก AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งอาจรวมถึงการแยกแยะว่าข้อมูลใดมีความเกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ความสามารถในการทดสอบสมมุติฐานต่างๆ โดยอาจใช้ A/B Testing และ การสร้างทักษะในการอธิบายข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนกให้สามารถเห็นภาพได้

- AI literacy คือ การเข้าใจวิธีการทำงานของ Algorithm ซึ่งสามารถสนับสนุนและปรับปรุงการตัดสินใจของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักถึงข้อจำกัดและความลำเอียงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจของ Algorithm และรับผิดชอบในการพัฒนา AI เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามความถูกต้องและคอยตรวจสอบอยู่เสมอ

- Algorithmic communication คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจ และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการ และวัตถุประสงค์ของมนุษย์กับ Algorithmic เรียกว่า "AI literacy" เป็นความสามารถที่สำคัญในการเรียนรู้ และใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มักจะทำผิดพลาดในการใช้ AI จึงจำเป็นจะต้องมีทักษะนี้ โดยใช้ "Prompt Engineering" หรือกระบวนการ การสร้างชุดคำสั่งที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีเฉพาะที่เป็นการออกแบบคำถาม หรือคำสั่งที่ชัดเจน และเหมาะสมเพื่อเรียกใช้ AI ให้ทำงานตามความต้องการของมนุษย์

ทักษะที่มนุษย์แข่งขันได้ (Humans’ competitive skills)
เรายังสามารถฝึกฝนทักษะในหลายๆด้าน ซึ่ง AI ไม่สามารถเลียนแบบได้ เช่นความฉลาดทางอารมณ์ มุมมองในการวางกลยุทธ์ให้รอบด้าน และการตัดสินใจที่ใช้ทั้งเหตุผลและสัญชาตญาณเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น ซึ่งทักษะที่มนุษย์สามารถสร้างเพื่อสร้างความได้เปรียบมีดังนี้

- Emotional intelligence คือ ความสามารถเกี่ยวกับ การรับรู้, การเข้าใจ, และ การควบคุมอารมณ์ของตนเอง และของผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม และความสำเร็จในชีวิตทั้งทางส่วนตัวและอาชีพ

- Holistic and strategic thinking คือ ความสามารถในการพิจารณาภาพรวมและความสัมพันธ์ในส่วนต่างๆ ของระบบ ว่า AI ให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของปัญหา หรือมีการตัดสินใจอย่างไร

- Creativity and outside-the-box thinking คือ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ เช่น ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคจำนวนมาก และระบุรูปแบบความสนใจ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แล้วนำข้อมูลพวกนี้ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าโดนให้ใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

- Critical and ethical thinking คือ ทักษะการประเมินเครื่องมือ AI และความเข้าใจในจริยธรรม และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Algorithm, รวมถึงความเป็นส่วนตัว และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญมากในยุคที่เทคโนโลยี Generative AI

Big blue's logo
ติดต่อเรา

contact@bigblueocean.co


©2024 Bigblueocean All rights reserved